LP servis Praha s.r.o.

Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8

identifikační číslo: 06589031

společnost zapsána u Městského soudu v Praze oddíl C , vložka 284055

pro nabídku zprostředkování služeb prostřednictvím internetové adrese

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") LP servis Praha s.r.o., se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8, identifikační číslo: 06589031, společnost zapsána u Městského soudu v Praze oddíl C , vložka 284055 (dále jen "zprostředkovatel") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Smlouvy o poskytování služeb (dále jen "smlouva") uzavírané mezi zprostředkovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen "zájemce") prostřednictvím internetového portálu zprostředkovatele. Internetový portál je zprostředkovatelem provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.moje-prava.cz (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní").

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání v smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může zprostředkovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5. Zájemce je povinen seznámit se s obchodními podmínkami a Reklamačním řádem ještě před objednáním služby.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

1.6. Zprostředkování služby bude probíhat prostřednictvím webové aplikace, emailu, či webového formuláře, kde zájemce popíše případ, který se stal a jako přílohu přidá přílohu. Při objednávání služby je zájemce povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené zájemcem při objednávání služby jsou zprostředkovatelem považovány za správné.

1.7. Zájemce bere na vědomí, že webové rozhraní nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení zájemce, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

UZAVŘENÍ SMLOUVY, OBJEDNÁVKA SLUŽBY

1.8. Veškerá prezentace služby umístěné ve webovém rozhraní je informativního charakteru a zprostředkovatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně nabízených služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

1.9. Webová rozhraní umožňuje zájemci uzavřít objednávku na službu uvedenou na webových stránkách, pokud nebude mezi zájemcem a zprostředkovatelem dohodnuto jinak. Cena za službu se řídí ceníkem služeb, kompletní ceník je uveden zde. Výše ceny za službu je platná k okamžiku odeslání objednávky. Zprostředkovatel může sjednat se zájemcem individuální cenové podmínky.

1.10. Smlouvu je rovněž možné uzavřít distančním způsobem prostřednictvím objednávkového formuláře dostupného na webových stránkách. Uzavření smlouvy tímto způsobem není spojeno s žádnými dodatečnými náklady.

1.11. Platbu za poskytnuté služby může hradit zájemce bezhotovostní platbou na účet zprostředkovatele vedeného u Raiffeisenbank a.s., číslo účtu 328273002/0550 (dále jen "účet zprostředkovatele") pod VS jako číslo smlouvy. Platební údaje budou zaslány na email zájemce, který zadal při registraci.

- v hotovosti v místě určeném zprostředkovatelem v objednávce (hotovost přebírá od zájemce zaměstnanec zprostředkovatele) ;

- bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayU;

- bezhotovostně platební kartou; platba je možná těmito kreditními kartami:

1.1. Euro Card

1.2. Diners club

1.3. Maestro

1.4. JCB

1.5. Master Card

1.6. VISA

2. Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy, vyřízení reklamace

2.1. V souladu s ustanovením § 1846 občanského zákoníku je zájemce oprávněn od smlouvy uzavřené formou obchodu na dálku odstoupit i bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy. Oznámení o odstoupení je třeba zaslat v písemné podobě nejpozději poslední den lhůty na adresu zprostředkovatele uvedenou na smlouvě. Pro odstoupení může uživatel použít vzorový formulář, který je zasílán spolu se smlouvou. Není to však jeho povinností.

2.2. Odstoupí-li zájemce od smlouvy, vrátí mu Zprostředkovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dní ode dne, kdy se odstoupení stane účinným, zaplacený poplatek, přitom má Zprostředkovatel právo započíst si to, co již z předmětu smlouvy plnil.

2.3. Zprostředkovatel má právo od této smlouvy odstoupit v případě, že ze strany zájemce nedojde ve lhůtě splatnosti k úhradě zálohové faktury, kterou zprostředkovatel zasílá zájemci současně s akceptací objednávky.

2.4. Reklamaci je možné uplatnit na emailové adrese zprostředkovatele lpservispraha@email.cz

2.5. Reklamace se dále řídí Reklamačním řádem, který je umístěn na webové stránce.

3. Zprostředkovatel sděluje, že služba dle smlouvy není právní službou

3.1. Zprostředkovatel není advokátní kancelář, nenahrazuje činnost advokáta ani nenahrazuje právní poradenství, dále není zdravotnické zařízení ani nevykonává činnost lékaře, a ani z povahy předmětu podnikání nemůže.

3.2. Zprostředkovatel není komerční pojišťovnou ani advokátní kanceláří, neposkytuje pojištění ani nesjednává pojištění či finanční produkty a investice. Předmětem této smlouvy není poskytování finančních služeb, finančního poradenství nebo právních služeb.

3.3. Zprostředkovatel mimo jiné umožňuje propojení odborných osob, zejména advokáta, se zájemcem.

3.4. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o nabízených službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost zprostředkovatele uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.5. Pro objednání služby vyplní zájemce objednávkový formulář ve webovém rozhraní. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.5.1. objednávané službě

3.5.2. způsobu úhrady ceny za službu, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávané služby a

3.5.3. informace o nákladech spojených s dodáním služby (dále společně jen jako "objednávka").

3.6. Před zasláním objednávky zprostředkovateli je zájemci umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky zájemce vložil, a to i s ohledem na možnost zájemce zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle zájemce zprostředkovateli kliknutím na tlačítko "objednat". Údaje uvedené v objednávce jsou zprostředkovatelem považovány za správné. Zprostředkovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení zájemci potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zájemce uvedenou v objednávce (dále jen "elektronická adresa zájemce").

3.7. Smluvní vztah mezi zprostředkovatelem a zájemcem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je zprostředkovatelem zasláno zájemci elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zájemce. Společně s akceptací objednávky bude zprostředkovatelem zaslána zálohová faktura, kterou je povinen zájemce ve lhůtě

splatnosti uhradit.

3.8. Zájemce souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé zájemci při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zájemce sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. Zprostředkovatel rovněž nehradí jakékoli náklady spojené s uplatněním výsledku jím poskytnuté služby u třetích osob, zejména u státních institucí, soudních či správních orgánů či u orgánů činných v trestním řízení.

3.9. Zájemce bere na vědomí, že mu uzavřením smlouvy se zprostředkovatelem nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů zprostředkovatele nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

3.10. Zprostředkovatel je povinen po dodání dokumentů ze strany zájemce zajistit provedení objednané služby prostřednictvím advokáta, kterého zvolí zprostředkovatel, a to ve lhůtě pěti pracovních dnů ode dne dodání podkladů ze strany zájemce. V závislosti na složitosti a množství skutečností posuzovaných v rámci poskytování služby se může tato lhůta přiměřeně prodloužit.

3.11. Zprostředkovatel má právo požadovanou službu odmítnout či od uzavřené smlouvy kdykoli odstoupit v případě zjištění, že zájemcem požadovaná či objednaná služba má charakter neodkladného úkonu.

DODÁNÍ SLUŽBY

3.12. Výsledek objednané služby je zprostředkovatelem zaslán zájemci elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zájemce.

Práva z Vadného plnění

3.13. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

3.14. Uživatel činí nesporným, že vzhledem k charakteru poskytovaných služeb, kdy jde o zprostředkování kontaktu a sdělení informací od odborníků, a zprostředkovatel tedy nemá možnost ovlivnit obsah těchto sdělení, nenese zprostředkovatel žádnou odpovědnost za jakoukoliv způsobenou škodu zájemce v důsledku užití služeb.

3.15. Zájemce nese plnou odpovědnost za jím učiněná jednání při použití služeb.

3.16. Zájemce prohlašuje, že žádné ustanovení tohoto článku VOP pro něho není překvapivým ustanovením.

3.17. Vzájemné řešení sporů mezi zájemcem a zprostředkovatelem řeší obecné soudy.

3.18. Zprostředkovatel je oprávněn k nabízení služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

3.19. Zájemce, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb zprostředkovatele. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s Provozovatelem vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Provozovatele poprvé.

3.20. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím aplikace ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

3.21. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje zprostředkovatel prostřednictvím elektronické adresy lpservispraha@email.cz nebo osobně na adrese Pobřežní 249/16 Praha, PSČ 186 00. Informaci o vyřízení stížnosti zájemce zašle zprostředkovatel na elektronickou adresu zájemce.

3.22. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností zprostředkovatele může upravit Reklamační řád.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

3.23. Zájemce je povinen uhradit zprostředkovateli cenu služby.

3.24. Zájemce se zavazuje poskytovat zprostředkovateli veškerou součinnost nezbytnou k řádnému plnění povinností zprostředkovatele vyplývajících z této smlouvy, a to nejpozději bez zbytečného odkladu po vyzvání zprostředkovatelem. Zájemce je povinen předat všechny informace a podklady potřebné k provádění služeb dle této smlouvy. Veškeré dokumenty podle je zájemce povinen zasílat elektronicky na e-mail uvedený v aktivačním mailu obdrženém po zaplacení služby. Zaslání dokumentů jiným způsobem nebo na jinou e-mailovou adresu, zejména na osobní adresy zaměstnanců a obchodních zástupců zprostředkovatele není považováno ve smyslu této smlouvy za poskytnutí součinnosti.

3.25. Zprostředkovatel je povinen zajistit poskytování informací o stavu poskytované služby na žádost zájemce, a to prostřednictvím e-mailu. Zprostředkovatel není povinen poskytovat zájemci informace o stavu vyřizování služby telefonicky a zájemce není oprávněn takové poskytování informací po zprostředkovateli požadovat. Zprostředkovatel je povinen zajistit, aby na veškeré dotazy zájemce k poskytované službě bylo reagováno do 3 pracovních dní.

3.26. Zprostředkovatel je povinen uchovávat v tajnosti veškeré skutečnosti, které se v souvislosti s plněním smlouvy dozvěděl, zejména potom osobní údaje, které se zavazuje uchovávat a zpracovávat v souladu s platnými právními předpisy.

3.27. Zprostředkovatel není ve vztahu k zájemci vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.28. Ochrana osobních údajů zájemce, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

3.29. Zájemce souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako "osobní údaje").

3.30. Zájemce souhlasí se zpracováním osobních údajů zprostředkovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy. Zprostředkovatel současně souhlasí se zpracováním osobních údajů zájemce také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení zájemci.

3.31. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy.

3.32. Zájemce bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat zprostředkovatele o změně ve svých osobních údajích.

3.33. Zpracováním osobních údajů zájemce může zprostředkovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

3.34. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

3.35. Zájemce potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

3.36. V případě, že by se zájemce domníval, že zprostředkovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zájemce nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

3.36.1. požádat zprostředkovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,

3.36.2. požadovat, aby zprostředkovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

3.37. Požádá-li zájemce o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu zprostředkovatel povinen tuto informaci předat.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

3.38. Zájemce souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem zprostředkovatele na elektronickou adresu zájemce a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení zprostředkovatelem na elektronickou adresu zájemce.

3.39. Zájemce souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky zprostředkovatele ze smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač zájemce, může zájemce souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

DORUČOVÁNÍ

3.40. Zájemci může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou zájemcem v

objednávce.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.41. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

3.42. Právní vztahy založené smlouvou a neupravené touto smlouvou, obchodními podmínkami a reklamačním řádem, se řídí právními předpisy právními předpisy České republiky, zejména pak zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3.43. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

3.44. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována zprostředkovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

3.45. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Pobřežní 249/16,Praha 8 PSČ 186 00, adresa elektronické pošty: lpservispraha@email.cz, telefon 774 417 617, kontaktní osobou L. Fojtik.

3.46. Reklamace služeb se řídí Reklamačním řádem zprostředkovatele a platnými právními předpisy ČR. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 8.11.2017. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

V Praze dne 8.11.2017

Za podnikatele LP servis praha s.r.o., jednatel společnosti

REKLAMAČNÍ ŘÁD

LP servis praha s.r.o.

se sídlem: Pobřežní 249/16, 186 00 Praha 8

identifikační číslo: 06589031

společnost zapsána u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 284055

pro nabídku zprostředkování služeb prostřednictvím internetové adrese

Tento reklamační řád je platný od 8.11.2017. Tento reklamační řád je k dispozici v sídle zprostředkovatele nebo jako dokument na www.moje-prava.cz

Všeobecná ustanovení

Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi zájemcem a společností podnikatele LP servis praha s.r.o. se sídlem Pobřežní 249/16, Praha 8, PSČ 186 00, identifikační číslo: 06589031, společnost zapsána u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 284055 (dále jen zprostředkovatel). Zájemce je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním služby. Objednáním služby od zprostředkovatele souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem.

II. Podmínky reklamace 1. Zprostředkovatel je povinen bezprostředně při dodání služby překontrolovat její obsah a stav. Zájemce je oprávněn odmítnout převzetí služby, která není ve shodě se smlouvou tím, že doručovaný výsledek služby je např. neúplný nebo poškozený.

2. Neúplný nebo poškozený výsledek služby je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: lpservispraha@email.cz.

3. Místem pro uplatnění reklamace je LP servis praha .s.r.o., se sídlem Pobřežní 249/16 Praha 8, PSČ 186 00, identifikační číslo: 06589031. Reklamovat lze i e-mailem na adrese: lpservispraha@email.cz, nebo písemně listinou zaslanou poštou zprostředkovateli do místa uplatnění reklamace. Odpovědnou osobou, na kterou je možné obrátit se při vyřizování reklamace, je:

5. Při reklamaci vadného plnění je povinen zájemce uvést, o jakou vadu se jedná. V případě reklamace vadného plnění dále musí zájemce uvést, jaké řešení z titulu vadného plnění navrhuje. Zprostředkovatel je povinen se zájemcem v případě osobní reklamace sepsat reklamační protokol, kde budou uvedeny zájemcem udávané vady a jeho volba práva pro vyřešení reklamace.

III. Volba zájemce, vyřízení reklamace 1. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má zájemce právo

a) na odstranění vady dodáním služby bez vady

b) na odstranění vady opravou

c) na přiměřenou slevu

d) odstoupit od smlouvy.

2. Zájemce sdělí zprostředkovateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže zájemce změnit bez souhlasu zprostředkovatele; to neplatí, žádal-li zájemce opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li zprostředkovatel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li zájemci, že vady neodstraní, může zájemce požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

3. Nezvolí-li zájemce své právo včas, má právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z ceny.

4. Dokud zájemce neuplatní právo na slevu z ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může

zprostředkovatel dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Neodstraní-li zprostředkovatel vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může zájemce požadovat slevu z ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže zájemce změnit bez souhlasu zprostředkovatele.

5. Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data následujícího po uplatnění reklamace zájemcem.

6. V případě oprávněné reklamace provede zprostředkovatel v souladu s požadavkem zájemce opravu věci nebo poskytne zprostředkovateli přiměřenou slevu, kterou zašle zájemci dle jeho požadavku, či na poslední známou adresu zájemce. V případě odstoupení od smlouvy zašle zprostředkovatel cenu v plné výši zájemci.

7. Po vyřízení reklamace zprostředkovatel upozorní o ukončení reklamace zájemce buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud se z technických důvodů stane, že SMS nebo e-mail neobdrží zájemce v zákonné měsíční lhůtě, má zájemce možnost se automaticky dostavit do sídla zprostředkovatele, kde bude vyřízená reklamace řešena zprostředkovatelem proti předloženému originálu příjemky reklamace.

V Praze dne 8.11.2017

Za podnikatele LP sevis Praha s.r.o., jednatel společnosti